Κυ. Μάι 26th, 2024
Ekpaideutikos
Κοινοποίηση

Εντός πέντε ημερών από τη σημερινή (5/5) δημοσίευση του ΦΕΚ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τους μόνιμους διορισμούς που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2023, σε κενές οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και σε Μουσικά Σχολεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους παλαιούς πίνακες κατάταξης τους ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 και αφορά σε 1.644 διορισμούς στην γενική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 1.744 στην γενική δευτεροβάθμια. Ενώ οι διορισμοί εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79, ειδικότητας ΠΕ79.01 μουσικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ανέλθουν σε 61.

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά σε υποψήφιους κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ161 και ΔΕ02.02.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι:
  • Έλληνες πολίτες.
  • Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ν. 2431/1996 (Γ’ 175)].
  • Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 (Α’ 128), όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
  1. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 3528/2007, άρθρο 7, όπως ισχύει).
  2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού (βλ. Κεφάλαιο Γ’, Ενότητα 2).

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ).

Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος.

Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3528/2007).