Πε. Ιούλ 18th, 2024
Istock 12
Κοινοποίηση

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχουν όσοι και όσες χρωστούν σε δήμους της χώρας για να ρυθμίσουν τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Η διαδικασία αφορά την υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις αλλά και επανένταξη στην παλαιά ρύθμιση των 100 δόσεων.

Αφορά χρέη από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λογαριασμούς ύδρευσης, κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας κτλ για ποσά που έμειναν απλήρωτα στη σκιά της ενεργειακής κρίσης, μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι τα μεσάνυχτα.

Η διαδικασία
Οι αιτήσεις για ένταξη στις ρυθμίσεις υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήµου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή µέσω ειδικής εφαρμογής του αρµόδιου Δήµου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μηνιαία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης δόσης.

Το “προφίλ” των χρεών
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι συνολικές οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, με τις κατωτέρω δόσεις και επιβαρύνσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή:

α) σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογισμένο ή

β) σε έως και εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο.

Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η .2.2023 και δεν τις έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων ή σαράντα οκτώ δόσεων κατά περίπτωση.

Προϋποθέσεις είναι:

Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.

Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.

Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η νομοθεσία όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.

Αναβίωση 100 δόσεων
Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των εκατό δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων ή σαράντα οκτώ δόσεων κατά περίπτωση

Αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας, προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των εκατό δόσεων και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του.

Οι οφειλέτες μπορούν να επανενταχθούν για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή.

Στην προκειμένη περίπτωση υποχρεωτικά πρέπει να πληρωθούν ταυτόχρονα δύο δόσεις έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης.7.2023, ήτοι της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει και μιας επιπλέον που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.